Predstavitev osebja

Predstojnik SČA

Ime in priimek mag. Ariana Ferfila
Izobrazba: magistra znanosti
Naloge: koordiniranje dela programskega odbora

priprava vsebine letnega programa in finančnega načrta Slovenske čebelarske akademije, ki je sestavni del letnega programa dela KIS

odgovornost za izpolnjevanje letnega programa dela

skrb za pravočasno izvedbo letnega programa dela in pripravo poročila

skrb za promocijo Slovenske čebelarske akademije

opravljanje drugih nalog, določenih z aktom o ustanovitvi

Zakonska podlaga ZKme-1E: Predstojnika Slovenske čebelarske akademije imenuje direktor KIS po pridobitvi mnenja programskega odbora in s predhodnim soglasjem ministra. Predstojnik je vodja organizacijske enote KIS, v kateri se izvaja dejavnost Slovenske čebelarske akademije.

Programski odbor SČA:

Institucija Ime in priimek člana
Kmetijski inštitut Slovenije Dr. Janez Prešern
Predstavnik čebelarjev Boštjan Noč
Predstavnik čebelarjev Dr. Peter Kozmus
Predstavnik čebelarjev Marko Borko
Predstavnik javne svetovalne službe v čebelarstvu Lidija Senič
Predstavnik Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete Izr. prof. dr. Janko Božič
Predstavnik Univerze v Mariboru, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Prof. dr. Aleš Gregorc
Predstavnik Univerze v Ljubljani, Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega inštituta Asist. dr. Metka Pislak Ocepek
Predstavnik srednjih šol, izvajalk izobraževalnih programov s področja kmetijstva Marko Hrastelj
Predstavnik ministrstva pristojnega za kmetijstvo Marta Hrustel Majcen
Predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve Matjaž Florjanc Lukan
Predstavnik ministrstva, pristojnega za izobraževanje Barbara Kuk Žgajnar
Naloge programskega odbora: pripravlja vsebine programov izobraževanja Slovenske čebelarske akademije

daje mnenje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu Slovenske čebelarske akademije

obravnava strokovna vprašanja

opravlja druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi

Zakonska podlaga ZKme-1E: Člane programskega odbora na predlog institucij navedenih zgoraj imenuje upravni odbor KIS s predhodnim soglasjem ministra. Način dela programskega odbora določa poslovnik, ki ga sprejme programski odbor. Način ter pogoji imenovanja in razrešitve, pravice, dolžnosti in odgovornosti članov programskega odbora se podrobneje opredelijo v statutu KIS.