Programi – tematsko osredotočen program (PBE metoda)

Slovenska čebelarska akademija nudi neformalna izobraževanja s področja čebelarjenja, ki je zasnovano kot inovativen, tematsko osredotočen program “Problem based education” (PBE). Izobraževanje se prične s posvetom splošno čebelarjenje,  ki predstavlja predhodno stopnjo nadaljnjega tematskega  izobraževanja “Problem based education”. Posvet je oblikovan kot teoretični del splošnega pregleda čebelarjenja, ki ga kandidatom predstavijo strokovnjaki SČA. Del posveta je razširjena, k specifičnim temam usmerjena razprava, ki je podlaga za nadaljnjo izbiro ustreznega nivoja programa.

VRSTE IZOBRAŽEVANJ, KI JIH PONUJA SLOVENSKA ČEBELARSKA AKADEMIJA

Izobraževanja se bodo izvajala v slovenskem jeziku in v tujih jezikih, predvidoma največ v angleškem jeziku. Izobraževanja bodo potekala na več nivojih tako po vsebini, kot po obsegu. V temelju se delijo na:

  • Splošna – osnovna izobraževanja, ki bodo organizirana v 5 različnih časovnih okvirjih, vsak v slovenskem in angleškem jeziku. Programe je možno časovno in vsebinsko prilagoditi glede na cilje in druge omejitve ali priložnosti udeležencev oz. njihovega okolja.
  • Specializirana izobraževanja, ki bodo organizirana na štirih vsebinski področjih (Tehnologije v čebelarstvu, Varna hrana, Zdravstveno varstvo čebel, Trženje čebeljih proizvodov, Vzreja matic, Čebelar kot promotor biodiverzitete in Izobraževanja s področja čebelarstva za invalidne osebe in osebe z motnjami v razvoju) v 3 različnih časovnih okvirjih, vsak v slovenskem in angleškem jeziku.

Splošno čebelarstvo – osnovno izobraževanje

Specializirana izobraževanja

  1. Tehnologije v čebelarstvu

  2. Varna hrana

  3. Zdravstveno varstvo čebel

  4. Trženje čebeljih proizvodov

  5. Vzreja matic

  6. Čebelar kot promotor biodiverzitete

  7. Izobraževanja s področja čebelarstva za invalidne osebe in osebe z motnjami v razvoju

OSEBE, KI BODO V IMENU SLOVENSKE ČEBELARSKE AKADEMIJE IZVAJALE IZOBRAŽEVANJA ZA UDELEŽENCE V SLOVENIJI IN TUJINI

Izobraževanja bodo izvajali čebelarski inštruktorji / čebelarske inštruktorice , ki imajo primerna znanja in izkušnje. Gre za visoko usposobljene dolgoletne čebelarje praktike in imajo poleg obvladovanja svojega čebelarstva, pozitiven odnos in zmožnost ter željo do prenašanja znanja in spretnosti na svoje slušatelje, tako v slovenskem kot angleškem jeziku oz. v drugih tujih jezikih.

Na podlagi definiranih potreb in kompetenc bo Slovenska čebelarska akademija imenovala svoje sodelavce – čebelarske inštruktorje / čebelarske inštruktorice, ki bodo usposabljali udeležence Slovenske čebelarske akademije. Poleg čebelarskih inštruktorjev / čebelarskih inštruktoric bodo lahko udeležence na specialnih področjih usposabljali tudi strokovnjaki na posameznih področjih, ki delujejo na terciarni ravni