O Slovenskoj pčelarskoj akademiji

Na temelju Zakona o poljoprivredi 2018. godine osnovana je Slovenska pčelarska akademija (SPA) kao organizacijska jedinica PIS (Poljoprivredni institut Slovenije). SPA je namijenjena neformalnom obrazovanju stranaca, provoditelja obrazovanja i ostaloj zainteresiranoj javnosti na području pčelarstva. SPA surađuje s obrazovnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje djeluju na području pčelarstva u Republici Sloveniji i inozemstvu. Brine o zajedničkoj promociji obrazovnih ustanova Republike Slovenije s područja pčelarstva kao i širenja novih znanja u nacionalnim i međunarodnim okvirima povezano s istraživačkim i razvojnim radom na području pčelarstva. SPA je osnovana upravo sa svrhom prijenosa slovenskog znanja, kompetencija i praksi slovenske pčelarske prakse u inozemstvo.

 

Predstojnik SPA

Ime i prezime Valentina Cvjetkovič
Kontakt valentina.cvjetkovic@kis.si
Zadaće
  • Koordiniranje rada programskog odbora, priprema sadržaja godišnjeg programa i financijskog plana SPA koji je sastavni dio programa rada PIS;
  • odgovornost za ispunjavanje godišnjeg programa rada;
  • briga o pravovremenom izvršenju godišnjeg programa rada i priprema izvješća;
  • briga o promociji SPA;
  • obavljanje ostalih zadataka određenih osnivačkim aktom.

 

PRIDRUŽENE INSTITUCIJE  

Poljoprivredni institut Slovenije
https://www.kis.si/


PIS je vodeća istraživačka institucija na području poljoprivrede u Sloveniji. Cjelovito se bavi problematikom suvremene poljoprivrede te širi svoje djelovanje na područje zaštite okoliša i  ekologije. To je javni istraživački zavod koji provodi temeljna, primjenjiva i razvojna istraživanja te stručne zadatke u poljoprivredi, objavljuje rezultate znanstveno-istraživačkog, stručnog i kontrolnog rada, obavlja zadatke na temelju ovlaštenja i akreditacija, provjerava kvalitetu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda koji se koriste u poljoprivredi. Institut se bavi  i osposobljavanjem proizvođača, obrazovanjem mladih i savjetovanjem različitih korisnika u poljoprivredi.

Skupina za pčelarstvo na Odjelu za stočarstvo je suizvođač uzgojnog programa za sivu pčelu (Apis mellifera carnica). Zajedno s partnerima, PSS, savjetuju i podupiru više od trideset uzgajivača matica sive pčele. Program podupire MPGP. Na temelju prihvaćenog Zajedničkog temeljnog uzgojnog programa u stočarstvu i ugovora o izvođenju stručnih zadaća s Priznatom uzgajivačkom organizacijom u pčelarstvu – PSS izvodi stručne zadaće u pčelarstvu. Uzgajivački program za sivu pčelu u ovakvom je ili drukčijem obliku implementiran barem trideset godina. Trude se da prate nove spoznaje kod uzgoja i selekcije kako na fenotipskom, tako i na genomskom nivou. Skupina za pčelarstvo u PIS vodi izvornu rodovničku knjigu sive pčele i savjetuje kod selekcije linija. Izdaju zootehničke dokumente te izvode progeno i direktno testiranje pčelinjih matica.

Skupina je bila zadužena za razvoj i implementaciju pilot projekta razvoja pčelarstva u Bangladešu. Inicijativa za projekt s područja pčelarstva bila je službeno predstavljena na susretu slovenske državne delegacije i vodstva BRAC u studenom 2016. godine. BRAC je kao organizaciju zanimala mogućnost razvoja pčelarstva kao jedne od poljoprivrednih djelatnosti pod okriljem BRAC koja bi se, ako bi projekt bio uspješan, prenijela na nivo poljoprivrednika uz istovremenu izgradnju cjelovitog vrijednosnog lanca. Kod planiranja odlučili smo se za praktični pristup. Na teren u Bangladeš uputili su instruktora, iskusnog pčelara i uzgajivača pčelinjih matica g. Brane Kozinca. Poslije dvije godine pilot projekt uspješno je završen. Jedan od najvažnijih rezultata bio je med europske kvalitete s manje od 17% vlage. To je rezultat koji se nitko nije usudio prognozirati na početku projekta. Pčelarsko znanje je bangladeškoj strani bilo preneseno u dostatnoj mjeri da je ekipa BRAC bila sposobna izvesti bitne pčelarske radnje, uključivo s preseljenjem mobilnog pčelinjaka. Rezultat je i spoznaja da se pčelarstvo kakvo poznajemo u Europi može preslikati u zemlje trećeg svijeta.

 

Pčelarski savez Slovenije
https://www.czs.si/

To je društvena, neprofitna stručna organizacija koju su 1873. godine osnovala pčelarska društva za ostvarivanje zajedničkih interesa. Svrhe i ciljevi saveza su suradnja s državnim tijelima i organizacijama kod planiranja kratkoročne i dugoročne poljoprivredne politike na području pčelarstva, upoznavanje šire društvene zajednice sa značenjem pčelarstva i pčelinjih proizvoda, izvođenje radova i zadaća uzgajivačke organizacije, jačanje pčelarske etike, obrazovanje, osposobljavanje i informiranje pčelara, pčelarskih društva i ostale zainteresirane javnosti. Savez posješuje proizvodnju, preradu i potrošnju pčelarskih proizvoda, organizira i potiče širenje pčelinjih paša, sudjeluje ili organizira selekciju i uzgoj pasmine čiste, zdrave i što korisnije sive pčele te potiče građanstvo i mlade u okviru pčelarskih izvannastavnih aktivnosti na bavljenje pčelarstvom.

U okviru PSS djeluje i stručna knjižnica Janeza Goličnika gdje je na raspolaganju više od 3000 jedinica stručne pčelarske literature koja je namijenjena osposobljavanju pčelara i šire javnosti. Od iznimne su vrijednosti uvezana godišnja izdanja Slovenskog pčelara koji redovito izlazi već duže od stoljeća jer ga PSS kao svoju stručnu reviju izdaje već od 1898. godine. Slovenski pčelar najstarija je stručna periodička publikacija koja redovito izlazi u Sloveniji jer redovito i neprekidno izlazi više od 120 godina.

PSS ima koncesiju za provođenje javne savjetodavne službe u pčelarstvu (JSSP) koja sistematski obavještava i osvještava opću javnost i potrošače o značenju i ulozi pčelarstva kao interdisciplinarne grane, o ulozi pčela kod oprašivanja biljaka te o značenju zdravog i besprijekornog meda kao jedne od rijetkih prirodnih zdravih namirnica. JSSP provodi zadaće koje su određene u Zakonu o poljoprivredi: savjetovanje na području tehnologije, ekonomike i sigurne hrane, savjetovanje kod izrade razvojnih planova pčelarstva, savjetovanje kod uvođenja mjera zajedničke poljoprivredne politike s područja pčelarstva, savjetovanje kod pripreme propisa, razvojnih programa u pčelarstvu, osvještavanje mladeži i šire javnosti o značenju pčelarstva.

Na temelju rješenja MPGP, PSS ima i status Priznate uzgajivačke organizacije za sivu pčelu. PSS izvodi uzgajivački program koji je potvrdilo MPGP i u kojemu su detaljno opisane zadaće na području uzgoja sive pčele na području Slovenije. Zadaće Druge priznate uzgajivačke organizacije za sivu pčelu provodi PIS kojemu je PSS na temelju ugovora ustupio provođenje određenih zadaća iz uzgajivačkog programa.

U okviru PSS kod nas više od sto godina djeluje Promatračko-prognostička služba medenja (PPS) koja je stekla ugled u cijelom svijetu. Služba ima voditelja i terenske izvjestitelje čiji su glavni zadaci prognoziranje medenja, provođenje terenskih pregleda rodnih  oblika proizvođača meduna, nadziranje razvoja proizvođača meduna i stanja izvora medenja, osposobljavanje pčelara za metode prognoziranja medenja te prenošenje znanja o prognoziranju medenja na pčelare.

 

Biotehnički fakultet (Sveučilište u Ljubljani)
https://www.bf.uni-lj.si/sl/

Biotehnički fakultet je istraživačko obrazovna zajednica visoko školskih učitelja, studenata, istraživača i suradnika koji se brinu o visokoškolskom stručnom i poslijediplomskom obrazovanju, znanstveno-istraživačkom, stručnom i savjetodavnom radu s područja znanosti o živoj prirodi (biologija, mikrobiologija) te poljoprivrede, šumarstva i uzgoja riba (šumarstvo, zootehnika, agronomija) i s njima povezanih proizvodnih tehnologija (drvna industrija, prehrambena industrija, biotehnologija).

U okviru BF Sveučilišta u Ljubljani djeluje Centar za pčelarstvo koji povezuje istraživače, pedagoške radnike i stručno osoblje koje djeluje na području pčelarstva unutar fakulteta. Glavna tematska područja su fiziologija i ponašanje medonosne pčele, toksikologija pčela, molekularna i populacijska genetika pčela, imunologija pčela, fizikalno-kemijska i senzorna obilježja pčelinjih proizvoda, sigurnost pčelinjih proizvoda i tehnologija pčelarstva. Fakultet s obzirom na potrebe i mogućnosti uključuje i druga tematska područja koja pokrivaju istraživačke skupine i katedre svih odjela na fakultetu kao što su izvori paše (medonosno bilje i proizvođači meduna), biologija parazita i uzročnika bolesti, uloga mikroorganizama u probavnom traktu pčela i u pčelinjim proizvodima te antimikrobno djelovanje pčelinjih proizvoda.

Istraživački rad odvija se u okviru različitih programskih skupina, domaćih i međunarodnih projekata te istraživačkog rada studenata na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju. Stručni rad uključuje objavljivanje stručnih priloga, aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim susretima, sudjelovanje u radnim tijelima Ministarstva poljoprivrede, prehrane i šumarstva povezano s pripremom i provođenjem propisa te mjera na području pčelarstva te suradnja u stručnim aktivnostima PSS. U okviru formalnih obrazovnih programa studija prvog stupnja Biologija, redovito se izvodi izborni predmet pčelarstvo s mogućnošću upisa studenata iz svih studijskih programa fakulteta, a povremeno i posebno za studij Zootehnike. Sadržaji koji su povezani s pčelarstvom se s obzirom na pokrivanje tematskih područja uključuju i u druge kolegije različitih studija koji se izvode na BF. U okviru centra nastoje razviti dodatne obrazovne djelatnosti na području pčelarstva na sveučilišnoj razini.

Članovi centra brinu se o povezivanju i djelovanju na području pčelarstva, ponajprije za promociju postignuća djelatnosti fakulteta na području pčelarstva, dobivanje novih istraživačkih projekata, stručnih zadaća, novih obrazovnih sadržaja i za prijenos znanja u praksu.  U okviru svojih kompetencija i mogućnosti laboratorija, odn. radnih skupina u kojima djeluju, sudjeluju s obzirom na raspoloživu istraživačku i ostalu opremu te raspoložive izvore financiranja. Centar brine o učinkovitom povezivanju fakulteta s drugim istraživačkim, stručnim i obrazovnim organizacijama na području pčelarstva u zemlji i inozemstvu.

 

Fakultet za poljoprivredu i biosistemske znanosti (Sveučilište u Mariboru)
http://www.fkbv.um.si/

Misija Fakulteta za poljoprivredu i biosistemske znanosti su istraživanje, obrazovanje i prijenos znanja u praksu za potrebe poljoprivrede, prehrambeno prerađivačke industrije i grana povezanih s poljoprivredom. Istovremeno nastoji su-kreirati javno mnijenje aktivnu politiku u skrbi za sigurnost prehrane, održivost s lokalnom hranom  proizvedenom na način koji ne ugrožava okoliš, očuvanje obrađenih poljoprivrednih zemljišta, povećavanje biotske raznovrsnosti, smanjivanje emisija stakleničkih plinova i ostalih onečišćivača u okoliš.

 

Veterinarski fakultet, Nacionalni veterinarski institut (Sveučilište u Ljubljani)
https://www.vf.uni-lj.si/nvi

Nacionalni veterinarski institut (NVI) je posebna organizacijska jedinica Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani koja izvodi djelatnost javne veterinarske službe, kakvu mora u okviru strukovne institucije osiguravati svaka članica Europske unije. Djelatnosti NVI ponajprije su laboratorijske pretrage materijala životinja, namirnica i sirovina zbog dijagnostike životinjskih infektivnih i drugih životinjskih bolesti, odn. utvrđivanje zdravstvene primjerenosti namirnica životinjskog porijekla, krmiva, vode za napajanje i ostalih proizvoda, izvođenje patomorfološke dijagnostike, izvođenje veterinarske higijenske službe, priprema stručnih podloga za planiranje mjera u zdravstvenoj zaštiti životinja i osiguravanju sigurne hrane i krme za životinje, praćenje zdravstvenog stanja životinja i reprodukcije osjemenjivanjem životinja na nacionalnoj razini, praćenje zdravstvenog stanja te liječenja pčela i riba te provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Na području zdravstvene zaštite pčela veterinari NVI prate zdravstveno stanje i provode kliničke preglede pčela na terenu, provode terensku i laboratorijsku dijagnostiku pčelinjih bolesti, pčelare stručno savjetuju i izdaju lijekove za pčele, izdaju potvrde za promet pčelama, pružaju stručnu podršku ministarstvu i ostalim institucijama na području pčelarstva kod pripreme programa  i propisa te pripremaju stručne članke i obrazovanje za pčele, veterinare i širu javnost s područja zdravstvene zaštite pčela. Uključeni su i u izvođenje studentske prakse za studente Veterinarskog fakultete te u brojne domaće i međunarodne razvojne i istraživačke projekte. U okviru nabrojanih djelatnosti NVI djeluje 10 veterinara koji su specijalizirani za zdravstvenu zaštitu pčela i na ovom području imaju dugogodišnje i bogato iskustvo. Osim toga NVI na području zdravstvene zaštite pčela osigurava svu najsuvremeniju laboratorijsku dijagnostiku svih najbitnijih bolesti pčelinjeg društva uključivo s bakteriološkim pretragama, kvalitativnim  i kvantitativnim PCR metodama te sekvencioniranjem nove generacije.

 

Konzorcij srednjih škola izvođača obrazovnih programa s područja poljoprivrede

 Grm Novo mesto – centar biotehnike i turizma

U okviru institucije Grm Novo mesto – centar biotehnike i turizma djeluju Poljoprivredna škola Grm i biotehnička gimnazija, Srednja škola za ugostiteljstvo i turizam, Viša stručna škola, Učenički i studentski dom, Međupoduzetnički obrazovni centar sa školskim posjedom, prerađivačkim pogonima za hranu te Hišom kulinarike – Gostišče na trgu. U okviru Međupoduzetničkog obrazovnog centra djeluje i Razvojni institut koji je jezgra razvoja Centra  i u kojemu je osnovana i Visoka škola za upravljanje ruralnim područjima Novo mesto.

U današnje vrijeme sve si češće postavljamo pitanja kakvu ćemo hranu jesti ubuduće? Odakle će biti ta hrana? Što ćemo piti? Hoće li hrana  moći biti i lijek? U kakvom ćemo okolišu živjeti? Kakva vi trebala biti klima? Koje vrijednosti su bitne za čovjekovu sreću? Upravo ova i slična pitanja zahtijevaju najviše odgovora s područja biotehnike koju poučavaju i razvijaju na Grmu Novo mesto. Ova područja obuhvaćaju poljoprivredu, šumarstvo, hranu i prehranu, hortikulturu, zaštitu prirode, veterinu, koje se povezuju s turizmom, trgovinom, poduzetništvom, obradom drva, lovom, rekreacijom i sportom, zdravljem ljudi, ugostiteljstvom, socijalnom zaštitom i sl.

Na Grmu Novo mesto sa svojom su organizacijskom strukturom i odgovarajućom infrastrukturom (moderno opremljeni MIC) te međusobnom povezanošću pripravni pratiti promjene, davati odgovore na pitanja te i su-kreirati budućnost za sve koji vole prirodu, biljke, životinje, koji u središtu vide kreativnog i zadovoljnog pojedinca. Zadovoljni i sretni pojedinci u međusobnoj suradnji uvjet su za kreativno i zadovoljno društvo.

Obrazovni centar Piramida Maribor

Obrazovni centar Piramida Maribor središnji je obrazovni centar na području hrane i prehrane u SI Sloveniji. U stručno-tehničkom obrazovanju, učenicima odgovorno i stručno prenose znanja, spretnosti i vještine tako da nadograđuju sve svoje sposobnosti s područja prehrane i hrane koje su stekli u programu srednjeg strukovnog obrazovanja. Vertikala obrazovanje završava studijem na višoj strukovnoj školi za hranu i prehranu koja diplomantima omogućava specijalistička znanja zbog kojih su uspješni na odgovornim radnim mjestima u prehrani i hrani, a također se mogu i dalje školovati na fakultetu.

U Obrazovnom centru Piramida Maribor uzorno se brinu o svojim pčelama na zelenom krovu. Pčelarstvo u urbanom okolišu započelo je kada su na trešnji zasađenoj uz školu otkrili roj pčela. Pčelarsko se društvo odmah odazvalo i stručno se pobrinulo za pčelinje društvo te uredilo manju košnicu.

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i prehrane

Ministarstvo vanjskih poslova

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta

 

OSOBNA ISKAZNICA

Puni naziv Kmetijski inštitut Slovenije
Slovenska čebelarska akademija
Skraćenica SČA
Adresa Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon 00 386 01 280 51 05
Internetska stranica i e-adresa https://sca.kis.si/ ; sca@kis.si
Osnivač Vlada Republike Slovenije
Djelatnost Obrazovanja za izvođače programa SPA;
Obrazovanje za zainteresirane skupine;
Obrazovanja za države u inozemstvu.
Pravna podloga za osnivanje Slovenske pčelarske akademije Zakon o kmetijstvu (ZKME-1), Uradni list RS, št. 22/18, 32/19, 49/20 -ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 175/20 – ZIUOPDVE 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP
Predstojnica Valentina Cvjetkovič, univ. dipl. kult. in soc. antr.