O Slovenski čebelarski akademiji

Leta 2018 je bila na podlagi Zakona o kmetijstvu ustanovljena Slovenske čebelarska akademija (SČA) kot organizacijska enota Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS). SČA je namenjena neformalnemu izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in ostali zainteresirani javnosti na področju čebelarstva. SČA sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki delujejo na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji in v tujini. Skrbi za skupno promocijo izobraževalnih ustanov Republike Slovenije na področju čebelarstva kot tudi širjenju novih znanj v nacionalnem in mednarodnem okviru v povezavi z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva. SČA je bila ustanovljena prav z namenom prenosa slovenskega znanja, kompetenc in praks slovenske čebelarske stroke v tujino.

SČA sestavljajo predstojnik akademije in programski odbor s predstavniki KIS, tremi predstavniki čebelarjev, ki jih predlaga Čebelarska zveza Slovenije (ČZS), predstavnik javne svetovalne službe v čebelarstvu (JSSČ), predstavnik Univerze v Ljubljani (BF), predstavnik Univerze v Mariboru (Fakulteta za kmetijstvo in bio-sistemske vede), predstavnik Univerze v Ljubljani (VF NVI), predstavnik srednjih šol (izvajalk izobraževalnih programov s področja kmetijstva), predstavnik ministrstva pristojnega za izobraževanje, predstavnik ministrstva pristojnega za zunanje zadeve ter predstavnik ministrstva pristojnega za kmetijstvo.

Predstojnik SČA

Ime in priimek Valentina Cvjetkovič
Kontakt  valentina.cvjetkovic@kis.si
Naloge
  • Koordiniranje dela programskega odbora, priprava vsebin letnega programa in finančnega načrta SČA, ki je sestavni del programa dela KIS;
  • odgovornost za izpolnjevanje letnega programa dela;
  • skrb za pravočasno izvedbo letnega programa dela in pripravo poročil;
  • skrb za promocijo SČA;
  • opravljanje drugih nalog, določenih z aktom o ustanovitvi.

Programski odbor SČA

Institucija Ime in priimek člana
Predsednik PO SČA in predstavnik čebelarjev

Boštjan Noč je predsednik Čebelarske zveze Slovenije od leta 2007, prej je opravljal funkcijo predsednika Čebelarske zveze Gorenjske in Čebelarskega društva Anton Janša Breznica. Čebelari od leta 1987 dalje. V družini Noč čebelarska tradicija uspeva že več rodov. Trenutno čebelari z več kot 400. čebeljimi družinami.

Kmetijski inštitut Slovenije Doc. dr. Janez Prešern
Predstavnik čebelarjev

Dr. Peter Kozmus je čebelar, raziskovalec in od leta 2017 podpredsednik mednarodne čebelarske organizacije APIMONDIA, predsednik Sveta za čebelarstvo na MKGP ter soavtor številnih znanstvenih, strokovnih prispevkov s področja čebel, čmrljev in opraševanja. Čebelari od svojega 14. leta. Zaposlen je na ČZS, kjer je njegova glavna naloga strokovno vodenje Rejskega programa za kranjsko čebelo, opravlja pa tudi številne druge naloge.

Predstavnik čebelarjev

Marko Borko je vodja izobraževanja in usposabljanja na Čebelarski zvezi Slovenije, je tudi glavni in odgovorni urednik glasila Slovenski čebelar. Prav tako opravlja funkcijo svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. V obdobju med leti 2008 in 2020 je organiziral več kot 90 tečajev za čebelarje začetnike po vsej Sloveniji. Letno pa organizira cca. 100 predavanj in delavnic. Prav tako koordinira več kot 150 čebelarskih krožkov na OŠ in SŠ po vsej Sloveniji.

Predstavnik javne svetovalne službe v čebelarstvu  

Lidija Senič je vodja služb Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) in vodja Javne svetovalne službe v čebelarstvu. Je magistrica menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja. Na zvezi je odgovorna za usklajevanje in nadzor dela vseh služb. Pripravlja osnutke delovnih in finančnih načrtov ČZS, sodeluje z državnimi in drugimi organi, sodeluje pri pripravi predpisov ter programskih dokumentov s področja čebelarstva. Je avtorica člankov in urednica različnih publikacij s področja čebelarstva ter organizatorica različnih mednarodnih dogodkov, povezanih s čebelarstvom.

Predstavnik Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Dr. Janko Božič je predstojnik katedre za fiziologijo, antropologijo, etologijo na oddelku za biologijo ljubljanske biotehniške fakultete, kjer tudi poučuje izbirni predmet Čebelarstvo. Je vodja izpitnega odbora za kvalifikacijo čebelarski mojster/ mojstrica. Objavil je številne članke na temo biologije čebel in drugih čebelarskih področij, prav tako vodi in sodeluje pri organizaciji simpozijev in kongresov s področja čebelarstva. Čebelari z različnimi panjskimi sistemi.

Predstavnik Univerze v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in bio-sistemske vede Prof. dr. Aleš Gregorc
Predstavnik Univerze v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut

Asist. dr. Metka Pislak Ocepek je doktorica veterinarske medicine zaposlena na Nacionalnem veterinarskem inštitutu, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, kjer vodi Laboratorij za zdravstveno varstvo čebel na NVI, Nacionalni referenčni laboratorij za čebele in Delovno skupino veterinarjev za zdravstveno varstvo čebel pri Strokovnem svetu NVI. Kot asistentka je tudi vključena v pedagoški proces na Veterinarski fakulteti. Sodeluje v več raziskovalnih projektih in vodi področje raziskav pri čebelah v okviru projektne skupine na VF.

Predstavnik srednjih šol, izvajalk izobraževalnih programov s področja kmetijstva

Mag. Marko Hrastelj je opravil znanstveni magisterij s področja čebelarstva pod mentorstvom prof. dr. Janka Božiča. Je član strokovnega sveta Priznane rejske organizacije (PRO) in ima licenco za komisijo NPK čebelar. Opravlja tudi funkcijo nadomestnega člana komisije za potrjevanje čebelarskih mojstrov. Čebelariti je začel leta 1995, leta 2004 pa se je vključil v rejski program. Sodeloval je pri idejni zasnovi in pri prvem plemenenju matic na plemenilni postaji Podskalica. Izvaja mentorstva dijakom za tekmovanja mladih čebelarjev, mentorstva zaključnih nalog in somentorstva diplomskih nalog.

 

Predstavnik ministrstva pristojnega za kmetijstvo  

Marta Hrustel Majcen je sekretarka v Direktoratu za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kjer pokriva javno svetovalno službo v čebelarstvu. Dolgoletne strokovne izkušnje ima na področju, ki povezuje kmetijstvo in okolje ter pri vodenju organizacijskih enot na področju sonaravnega kmetovanja, zemljiške politike, delovanja javnih služb in živinoreje ter v projektu predsedovanja Slovenije EU. V programskem odboru SČA je namestnica predsednika.

Predstavnik ministrstva pristojnega za zunanje zadeve Matjaž Florjanc Lukan
Predstavnik ministrstva pristojnega za izobraževanje

Barbara Kuk Žgajnar je z diplomsko nalogo na temo izobraževanja leta 2007 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po 4 letih dela v odvetniški pisarni, se je leta 2012  kot predavatelj zaposlila v Šoli za ravnatelje, kjer je prek izvedbe predavanj in nudenja pravne pomoči vodstvenim delavcem vzgojno-izobraževanih zavodov, dodobra spoznala zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja. Leta 2020 se je zaposlila na MIZŠ, kjer nadaljuje svojo karierno pot.

Naloge programskega odbora
  • Pripravlja vsebine programov izobraževanja SČA, daje mnenje k letnemu programu dela in finančnemu načrtu SČA;
  • obravnava strokovna vprašanje;
  • opravlja druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi.

SODELUJOČE INSTITUCIJE

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
https://www.kis.si/

KIS je vodilna raziskovalna institucija na področju kmetijstva v Sloveniji. Celovito se ukvarja s problematiko sodobnega kmetijstva ter širi svoje delovanje na področje varstva okolja in ekologije. Je javni raziskovalni zavod, ki izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v kmetijstvu, objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravlja naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Inštitut se ukvarja tudi z usposabljanjem pridelovalcev, izobraževanjem mladih in svetovanjem različnim uporabnikom v kmetijstvu.

Skupina za čebelarstvo na Oddelku za živinorejo je soizvajalec rejskega programa za kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica). Skupaj s partnerji, ČZS, svetujejo in podpirajo več kot trideset vzrejevalcev matic kranjske čebele. Program podpira MKGP. Na podlagi sprejetega Skupnega temeljnega rejskega programa v živinoreji in pogodb za izvajanje strokovnih nalog s Priznano rejsko organizacijo v čebelarstvu – ČZS  izvajajo strokovne naloge v čebelarstvu. Rejski program za kranjsko čebelo je v taki ali drugačni obliki implementiran vsaj trideset let. Trudijo se, da sledijo novim spoznanjem pri vzreji in selekciji tako na fenotipskem kot na genomskem nivoju. Skupina za čebelarstvo na KIS vodi izvorno rodovniško knjigo kranjske čebele in svetuje pri selekciji linij. Izdajajo zootehniške dokumente ter izvajajo progeno in direktno testiranje čebeljih matic.

Skupina je bila zadolžena za razvoj in implementacijo pilotnega projekta razvoja čebelarstva v Bangladešu. Pobuda za projekt s področja čebelarstva je bila uradno podana na srečanju med slovensko državno delegacijo in vodstvom BRAC v novembru leta 2016. BRAC kot organizacijo je zanimala možnost razvoja čebelarstva kot ene od kmetijskih dejavnosti pod okriljem BRAC, ki bi se, če bi bil projekt uspešen, prenesla na nivo kmetovalcev ob hkratni izgradnji celostne vrednostne verige. Pri načrtovanju so se odločili za praktični pristop. Na teren v Bangladeš so napotili inštruktorja, izkušenega čebelarja in vzrejevalca čebeljih matic, g. Braneta Kozinca. Po dveh letih je bil pilotni projekt uspešno zaključen. Eden najpomembnejših rezultatov je bil med evropske kakovosti z manj kot 17% vlage. To je rezultat, ki si ga nihče ni drznil napovedati na začetku projekta. Čebelarsko znanje je bilo bangladeški strani preneseno v zadostni meri, da je ekipa BRAC sposobna izvedbe bistvenih čebelarskih opravil, vključno s selitvijo mobilnega čebelnjaka. Rezultat je tudi spoznanje, da je moč čebelarstvo, kot ga poznamo v Evropi, preslikati v tretji svet.

 

Čebelarska zveza Slovenije
https://www.czs.si/

Je društvena, neprofitna strokovna organizacija, ki so jo leta 1873 ustanovila čebelarska društva za uresničevanje skupnih interesov. Nameni in cilji zveze so sodelovanje z državnimi organi in organizacijami pri načrtovanju kratkoročne in dolgoročne kmetijske politike na področju čebelarstva, seznanjenje širše družbene skupnosti s pomenom čebelarstva in čebeljih pridelkov, izvajanje del in nalog rejske organizacije, utrjevanje čebelarske etike, izobraževanje, usposabljanje in informiranje čebelarjev, čebelarskih društev in druge zainteresirane javnosti. Zveza pospešuje pridelavo, predelavo in porabo čebeljih pridelkov, organizira in spodbuja širjenje čebeljih paš, sodeluje ali organizira selekcijo in vzrejo pasemsko čiste, zdrave in čim bolj donosne kranjske čebele ter spodbuja občane in mladino v okviru čebelarskih krožkov k čebelarjenju.

V okviru ČZS deluje tudi strokovna knjižnica Janeza Goličnika, kjer je na voljo več kot 3000 enot strokovne čebelarske literature, ki je namenjena usposabljanju čebelarjev in širše javnosti. Izjemne vrednosti so vezani letniki Slovenskega čebelarja, ki redno izhaja več kot stoletje, saj ga ČZS kot svojo strokovno revijo izdaja že vse od leta 1898. Slovenski čebelar je najstarejša redno izhajajoča strokovna periodična publikacija v Sloveniji, saj redno in neprekinjeno izhaja že več kot 120 let.

ČZS ima koncesijo za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (JSSČ), ki sistematično obvešča ter ozavešča splošno javnost in porabnike o pomenu in vlogi čebelarstva kot interdisciplinarne panoge, o vlogi čebel pri opraševanju rastlin ter o pomenu zdravega in neoporečnega medu kot enega izmed redkih naravnih, zdravih živil. JSSČ izvaja naloge, ki so določene v Zakonu o kmetijstvu: svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in varne hrane, svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov čebelarstva, svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike s področja čebelarstva, svetovanje pri pripravi predpisov, razvojnih programov v čebelarstvu, ozaveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva.

Na podlagi odločbe MKGP ima ČZS tudi status Priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo. ČZS izvaja rejski program, ki ga je potrdilo MKGP in v katerem so podrobno opisane naloge na področju vzreje kranjske čebele na območju Slovenije. Naloge Druge priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo izvaja KIS, ki mu je ČZS na podlagi pogodbe prepustila izvajanje določenih nalog iz rejskega programa.

V okviru ČZS pri nas že več kot sto let deluje Opazovalno-napovedovalna služba medenja (ONS), ki si je ustvarila ugled po vsem svetu. Služba ima vodjo in terenske poročevalce, katerih poglavitne naloge so napovedovanje medenja, izvajanje terenskih pregledov zarodnih oblik proizvajalcev mane, nadziranje razvoja proizvajalcev mane in stanja medečih virov, usposabljanje čebelarjev za metode napovedovanja medenja in prenašanje znanja o napovedovanju medenja na čebelarje.

Biotehniška fakulteta (Univerza v Ljubljani)
https://www.bf.uni-lj.si/sl/

Biotehniška fakulteta je raziskovalno izobraževalna skupnost visokošolskih učiteljev, študentov, raziskovalcev in sodelavcev, ki skrbijo za visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo s področja ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij (lesarstvo, živilstvo, biotehnologija).

V okviru BF Univerze v Ljubljani deluje Center za čebelarstvo, ki povezuje raziskovalce, pedagoške delavce in strokovno osebje, ki delujejo na področju čebelarstva znotraj fakultete. Glavna tematska področja so fiziologija in vedenje medonosne čebele, toksikologija čebel, molekularna in populacijska genetika čebel, imunologija čebel, fizikalno-kemijske in senzorične lastnosti čebeljih pridelkov, varnost čebeljih pridelkov in tehnologije čebelarjenja. Fakulteta glede na potrebe in možnosti vključuje tudi druga tematska področja, ki jih pokrivajo raziskovalne skupine in katedre vseh oddelkov na fakulteti kot so pašni viri (medovite rastline in proizvajalci mane), biologija zajedavcev in povzročiteljev bolezni, vloga mikroorganizmov v prebavnem traktu čebel in v čebeljih pridelkih ter antimikrobno delovanje čebeljih pridelkov.

Raziskovalno delo teče v okviru različnih programskih skupin, domačih in mednarodnih projektov ter raziskovalnega dela študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Strokovno delo vključuje objavljanje strokovnih prispevkov, aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, sodelovanje v delovnih telesih Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo v zvezi s pripravo in izvajanjem predpisov in ukrepov na področju čebelarstva ter sodelovanje v strokovnih aktivnostih ČZS. V okviru formalnih izobraževalnih programov prvostopenjskega študija Biologija se redno izvaja izbirni predmet Čebelarstvo z možnostjo vpisa študentov iz vseh študijskih programov fakultete, občasno pa posebej tudi za študij Zootehnike. Vsebine, ki so povezane s čebelarstvom, se glede na pokrivanje tematskih področjih vključujejo tudi v druge predmete različnih študijev, ki se izvajajo na BF. V okviru centra si prizadevajo za dodatne izobraževalne dejavnosti na področju čebelarstva na univerzitetni ravni.

Člani centra skrbijo za povezovanje in delovanje na področju čebelarstva, predvsem za promocijo dosežkov dejavnosti fakultete na področju čebelarstva, pridobivanje novih raziskovalnih projektov, strokovnih nalog, novih izobraževalnih vsebin in za prenos znanj v prakso. Sodelujejo v okviru svojih kompetenc in zmožnosti laboratorijev oz. delovnih skupin v katerih delujejo, glede na razpoložljivo raziskovalno in drugo opremo ter razpoložljive finančne vire. Center skrbi za učinkovito povezovanje fakultete z drugimi raziskovalnimi, strokovnimi in izobraževalnimi organizacijami na področju čebelarstva doma in po svetu.

Fakulteta za kmetijstvo in bio-sistemske vede (Univerza v Mariboru)
https://www.fkbv.um.si/

Poslanstvo Fakultete za kmetijstvo in bio-sistemske vede so raziskovanje, izobraževanje in prenos znanja v prakso za potrebe kmetijstva, živilsko pridelovalne industrije in panog povezanih s kmetijstvom. Obenem si prizadeva soustvarjati javno mnenje in aktivno politiko v skrbi za prehransko varnost, samooskrbo z naravi in okolju prijazno lokalno pridelano hrano, ohranjanje obdelanih kmetijskih zemljišč, povečevanje biotske raznovrstnosti, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževal v okolje.

Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut (Univerza v Ljubljani)
https://www.vf.uni-lj.si/nvi

Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) je posebna organizacijska enota Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, ki izvaja dejavnost javne veterinarske službe, kakršno mora v okviru strokovne institucije zagotavljati vsaka članica Evropske unije. Dejavnosti NVI so predvsem laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin zaradi diagnostike živalskih kužnih in drugih živalskih bolezni oz. ugotavljanje zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, krme, vode za napajanje in drugih proizvodov, izvajanje patomorfološke diagnostike, izvajanje veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali in zagotavljanju varne hrane in krme za živali, spremljanje zdravstvenega stanja živali in reprodukcije z osemenjevanjem živali na nacionalni ravni, spremljanje zdravstvenega stanja ter zdravljenje čebel in rib ter izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije.

Na področju zdravstvenega varstva čebel veterinarji NVI spremljajo zdravstveno stanje in opravljajo klinične preglede čebel na terenu, izvajajo terensko in laboratorijsko diagnostiko čebeljih bolezni, čebelarjem strokovno svetujejo in izdajajo zdravila za čebele, izdajajo potrdila za promet s čebelami, nudijo strokovno podporo ministrstvu in drugim inštitucijam na področju čebelarstva  pri pripravi programov ter predpisov ter pripravljajo strokovne članke in izobraževanja za čebelarje, veterinarje in širšo javnost s področja zdravstvenega varstva čebel. Vključeni so tudi v izvajanje študentske prakse za študente Veterinarske fakultete ter v številne domače in mednarodne razvojne in raziskovalne projekte. V okviru naštetih dejavnosti NVI deluje 10 veterinarjev, ki so specializirani za zdravstveno varstvo čebel in imajo na tem področju dolgoletne in bogate izkušnje. Poleg tega NVI na področju zdravstvenega varstva čebel zagotavlja vso najsodobnejšo laboratorijsko diagnostiko vseh najpomembnejših bolezni čebelje družine, vključno z bakteriološkimi preiskavami, kvalitativnimi in kvantitativnimi PCR metodami ter sekvenciranjem nove generacije.

 

Konzorcij srednjih šol, izvajalk izobraževalnih programov s področja kmetijstva 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

V okviru institucije Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma delujejo Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom, Medpodjetniški izobraževalni center s šolskim posestvom, živilskimi obrati ter Hišo kulinarike – Gostišče na trgu. V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra deluje tudi Razvojni inštitut, kateri je tudi jedro razvoja Centra  in v katerem se je ustanovila tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto.

V današnjem času si vedno pogosteje postavljamo vprašanja: Kakšno hrano bomo jedli v prihodnje? Od kod bo ta hrana? Kaj bomo pili? Ali bo hrana lahko tudi zdravilo? V kakšnem okolju bomo živeli? Kakšno naj bo podnebje? Katere vrednote so pomembne za srečo ljudi? Prav ta in podobna vprašanja zahtevajo največ odgovorov s področja biotehnike, ki jih učijo in razvijajo na Grmu Novo mesto. Ta področja zajemajo kmetijstvo, gozdarstvo, živilstvo in prehrano, hortikulturo, naravovarstvo, veterino, ki se povezujejo s turizmom, trgovino, podjetništvom, obdelavo lesa, lovom, rekreacijo in športom, zdravjem ljudi, gostinstvom, socialnim varstvom, ipd.

Na Grmu Novo mesto so s svojo organizacijsko strukturo in z ustrezno infrastrukturo (sodobno opremljeni MIC) ter z medsebojno povezanostjo pripravljeni slediti spremembam, dajati odgovore na vprašanja in tudi soustvarjati prihodnost za vse, ki so jim blizu narava, rastline, živali, ki vidijo v središču ustvarjalnega in zadovoljnega posameznika. Zadovoljni in srečni posamezniki v medsebojnem sodelovanju so pogoj za ustvarjalno in zadovoljno družbo.

Izobraževalni center Piramida Maribor

Izobraževalni center Piramida Maribor je osrednji izobraževalni center na področju živilstva in prehrane v SV Sloveniji. V poklicno-tehniškem izobraževanju dijakom odgovorno in strokovno posredujejo znanja, spretnosti in veščine tako da nadgrajujejo vse svoje sposobnosti na področju prehrane in živilstva, ki so si jih pridobili v programu srednjega poklicnega izobraževanja. Vertikala izobraževanja v centru se zaključi s študijem na Višji strokovni šoli za prehrano in živilstvo, ki daje diplomantom specialna znanja zaradi katerih so uspešni na odgovornih delovnih mestih v prehrani in živilstvu, prav tako pa se lahko naprej šolajo na fakulteti.

Na Izobraževalnem centru Piramida Maribor vzorno skrbijo za njihove čebele na zeleni strehi. Čebelarjenje v urbanem okolju se je pričelo, ko so na češnji, zasajeni ob šoli, odkrili čebelje gnezdo. Čebelarsko društvo se je nemudoma odzvalo in strokovno poskrbelo za čebelji zarod ter mu uredilo majhen panj.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

OSEBNA IZKAZNICA

Polni naziv Kmetijski inštitut Slovenije
Slovenska čebelarska akademija
Kratica SČA
Naslov Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Telefon 01 280 51 05
Spletna stran in e-naslov https://sca.kis.si/ ; sca@kis.si 
Ustanovitelj Vlada Republike Slovenije
Dejavnost Izobraževanja za izvajalce programov SČA;
izobraževanje za zainteresirane skupine;
izobraževanja za države v tujini.
Pravna podlaga za ustanovitev Slovenske čebelarske akademije Zakon o kmetijstvu (ZKME-1), Uradni list RS, št. 22/18, 32/19, 49/20 -ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 175/20 – ZIUOPDVE 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP 
Predstojnica  Valentina Cvjetkovič, univ. dipl. kult. in soc. antr.