O Slovenski čebelarski akademiji

Leta 2018 je bila na podlagi Zakona o kmetijstvu ustanovljena Slovenske čebelarska akademija (SČA) kot organizacijska enota Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS). SČA je namenjena neformalnemu izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in ostali zainteresirani javnosti na področju čebelarstva. SČA sodeluje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami, ki delujejo na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji in v tujini. Skrbi za skupno promocijo izobraževalnih ustanov Republike Slovenije na področju čebelarstva kot tudi širjenju novih znanj v nacionalnem in mednarodnem okviru v povezavi z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva. SČA je bila ustanovljena prav z namenom prenosa slovenskega znanja, kompetenc in praks slovenske čebelarske stroke v tujino.

 

Predstojnica SČA

Ime in priimek Valentina Cvjetkovič
Kontakt  valentina.cvjetkovic@kis.si
Naloge
  • Priprava vsebin letnega programa in finančnega načrta SČA,
  • odgovornost za izpolnjevanje letnega programa dela;
  • skrb za pravočasno izvedbo letnega programa dela in pripravo poročil;
  • skrb za promocijo SČA;
  • opravljanje drugih nalog, določenih z aktom o ustanovitvi.

 

 

 

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)
https://www.kis.si/

KIS je vodilna raziskovalna institucija na področju kmetijstva v Sloveniji. Celovito se ukvarja s problematiko sodobnega kmetijstva ter širi svoje delovanje na področje varstva okolja in ekologije. Je javni raziskovalni zavod, ki izvaja temeljne, uporabne in razvojne raziskave ter strokovne naloge v kmetijstvu, objavlja rezultate znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in kontrolnega dela, opravlja naloge na podlagi pooblastil in akreditacij, preverja kakovost kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki se uporabljajo v kmetijstvu. Inštitut se ukvarja tudi z usposabljanjem pridelovalcev, izobraževanjem mladih in svetovanjem različnim uporabnikom v kmetijstvu.

Skupina za čebelarstvo na Oddelku za živinorejo je soizvajalec rejskega programa za kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica). Skupaj s partnerji, ČZS, svetujejo in podpirajo več kot trideset vzrejevalcev matic kranjske čebele. Program podpira MKGP. Na podlagi sprejetega Skupnega temeljnega rejskega programa v živinoreji in pogodb za izvajanje strokovnih nalog s Priznano rejsko organizacijo v čebelarstvu – ČZS  izvajajo strokovne naloge v čebelarstvu. Rejski program za kranjsko čebelo je v taki ali drugačni obliki implementiran vsaj trideset let. Trudijo se, da sledijo novim spoznanjem pri vzreji in selekciji tako na fenotipskem kot na genomskem nivoju. Skupina za čebelarstvo na KIS vodi izvorno rodovniško knjigo kranjske čebele in svetuje pri selekciji linij. Izdajajo zootehniške dokumente ter izvajajo progeno in direktno testiranje čebeljih matic.

Skupina je bila zadolžena za razvoj in implementacijo pilotnega projekta razvoja čebelarstva v Bangladešu. Pobuda za projekt s področja čebelarstva je bila uradno podana na srečanju med slovensko državno delegacijo in vodstvom BRAC v novembru leta 2016. BRAC kot organizacijo je zanimala možnost razvoja čebelarstva kot ene od kmetijskih dejavnosti pod okriljem BRAC, ki bi se, če bi bil projekt uspešen, prenesla na nivo kmetovalcev ob hkratni izgradnji celostne vrednostne verige. Pri načrtovanju so se odločili za praktični pristop. Na teren v Bangladeš so napotili inštruktorja, izkušenega čebelarja in vzrejevalca čebeljih matic, g. Braneta Kozinca. Po dveh letih je bil pilotni projekt uspešno zaključen. Eden najpomembnejših rezultatov je bil med evropske kakovosti z manj kot 17% vlage. To je rezultat, ki si ga nihče ni drznil napovedati na začetku projekta. Čebelarsko znanje je bilo bangladeški strani preneseno v zadostni meri, da je ekipa BRAC sposobna izvedbe bistvenih čebelarskih opravil, vključno s selitvijo mobilnega čebelnjaka. Rezultat je tudi spoznanje, da je moč čebelarstvo, kot ga poznamo v Evropi, preslikati v tretji svet.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

OSEBNA IZKAZNICA

Polni naziv Kmetijski inštitut Slovenije
Slovenska čebelarska akademija
Kratica SČA
Naslov Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Telefon 01 280 51 05
Spletna stran in e-naslov https://sca.kis.si/ ; sca@kis.si 
Ustanovitelj Vlada Republike Slovenije
Dejavnost Izobraževanja za izvajalce programov SČA;
izobraževanje za zainteresirane skupine;
izobraževanja za države v tujini.
Pravna podlaga za ustanovitev Slovenske čebelarske akademije Zakon o kmetijstvu (ZKME-1), Uradni list RS, št. 22/18, 32/19, 49/20 -ZIUZEOP, 54/20, 61/20 – ZIUZEOP-A, 175/20 – ZIUOPDVE 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP 
Predstojnica  Valentina Cvjetkovič, univ. dipl. kult. in soc. antr.