Apiturizem

Apiturizem predstavlja ključni segment zelenega gospodarstva, saj pomembno spodbuja ekonomičnost čebelarstva in upošteva načela strategije razvoja  trajnostnega turizma.

Apiturizem temelji na inovativnosti, razlikovalni prednosti in visoki dodani vrednosti. Osnova za uspešen razvoj apiturizma je povezovanje ponudnikov apiturizma, ponudnikov turističnih proizvodov, turističnih društev, lokalnih skupnosti, regij in države ter partnerski nastop pri oblikovanju ponudbe, pozicioniranju in trženju tako v javnem kot zasebnem sektorju. Slovenija je prevzela vodilno vlogo pri spodbujanju razvoja apiturizma po svetu, kjer pomaga pri  prepoznavanju in izkoriščanju priložnosti v posameznih državah in prenosu dobrih praks ter skrbi za razvoj ponudbe apiturizma širom po svetu.  Ponudniki apiturizma so uvrščeni v shemo certificiranih ponudnikov. ČZS in Aritours, ApiRoutes, partnerja v zasnovi apiturizma, kot prva na svetu izvajata certificiranje in podeljujeta certifikate odličnosti. Z razvojem apiturizma ustvarjamo novo dimenzijo potovanj, ki prispevajo k višji kakovosti življenja, ljudi izobražujejo in v njih razvijajo visoko stopnjo spoštovanja in odgovornosti do naravnega, kulturnega in družbenega okolja.

 

Komu je izobraževalni program namenjen?

Izobraževalni program Apiturizem je namenjen vsem:

 • ki bi se želeli usposobiti za razvoj ponudbe apiturizma in apiwellbeinga v svojem okolju;
 • ki želijo razviti ponudbo apiturizma in pristopiti k certificiranju;
 • vsem zaposlenim na vodilnih mestih znotraj čebelarskih ustanov in so odgovorni za strateški razvoj, vodenje, upravljanje ter prenos znanja na nacionalnem ali lokalnem nivoju;
 • zaposlenim v turizmu, ki želijo razvijati in vključevati ponudbo apiturizma v svojih okoljih (destinacijah, regijah, na nacionalni ravni);
 • zaposlenim v razvojnih agencijah in zavodih, ki so odgovorni za trajnostni razvoj destinacij;
 • mladim, ki iščejo dobre poslovne ideje za samostojno pot;
 • podjetjem, ki se ukvarjajo s čebelarstvom in imajo željo dopolniti svojo ponudbo;
 • vsem ljubiteljem čebel, narave in ki so usmerjeni v trajnostni razvoj.

 

Cilj programa

Udeleženec pridobi celosten vpogled: kaj pomeni apiturizem, kako mora ponudnik apiturizma oblikovati svojo ponudbo, kakšni so kriteriji za pristop k certificiranju, kaj je ključ do uspešne promocije in trženja apiturizma, vloga povezovanja v turizmu,..
S pridobljenim znanjem je posameznik opremljen z vsemi potrebnimi informacijami in vedenjem o tem kako povezati čebelarstvo in turizem v 5* doživetje.

Obseg programa (skupno število ur):
12 ur teoretični del (predavanje)
3 ure aktivna delavnica
9 ur praktični del – ekskurzija/študijska tura

Kompetence, pridobljene s programom

 • prenos osvojenega znanja v prakso;
 • razvoj poslovne ideje in vzpostavitev ponudbe apiturizma;
 • prenos znanja na zainteresirane deležnike, potencialne ponudnike apiturizma v lokalnih okoljih.

Spretnosti, pridobljene s programom:

Upravljanje s časom – časovna zastavitev programov.

 

 

Čebelarjenje z AŽ panji

Za poslikanimi pročelji slovenskih čebelnjakov so zloženi AŽ panji, glavna tehnološka posebnost čebelarjenja v Sloveniji.

Bistvo upravljanja čebeljih družin v AŽ panju je dostop do katerega koli sata v panju z zadnje strani, z izvlečenjem satja v vodoravni smeri. Čebelari se lahko brez dvigovanja večjih bremen, postavitev panjev pa je mogoče prilagoditi tudi za delo oseb z omejenimi možnosti gibanja. Upravljanje čebel v zaščitenem prostoru čebelnjaka olajša delo predvsem pri čebelarskih opravilih, ki zahtevajo strogo časovno usklajenost kot je pri vzreji matic in pridobivanju matičnega mlečka. Sodobne rešitve AŽ čebelarjenja pa tudi rešujejo izzive tako glede nadzora in zatiranja varoj, kot tudi pridobivanja sortnega medu s prevažanjem čebel na paše ter pridobivanje ostalih čebeljih pridelkov.

Izobraževanje je mogoče organizirati kot celovit paket ali po modulih glede na interes in potrebe udeležencev.

KOMU JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NAMENJEN?
Čebelarjem začetnikom in izkušenim čebelarjem, ki želijo preiti na čebelarjenje z AŽ panji, ali pa že imajo nekaj izkušenj s čebelarjenjem v AŽ panju.

CILJ PROGRAMA
Omogočiti čebelarju uspešen prehod na čebelarjenje z AŽ panji.

OBSEG PROGRAMA (skupno število ur): 18 ur

KOMPETENCE, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Poznavanje osnov tehnologije čebelarjenja z AŽ panjem

SPRETNOSTI, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM:
Osnovno opravljanje čebeljih družin v AŽ panji

 

Vzreja matic in selekcija

Matica je središče čebelje družine, njena navzočnost zagotavlja delovni zagon, z izleganjem številnih jajčec pa tudi moč družine.

V panju je vedno samo ena matica. Vloga feromonov, ki jih izloča matica, je organizacija in vzdrževanje socialne skupnosti. Feromoni se prek spremljevalk prenašajo na druge delavke, kar prispeva k nekakšni uglašenosti med vsemi člani družine, da delujejo kot celota. Čebelarji največ pozornosti zato namenijo prav maticam, saj vedo, da prav te zagotavljajo uspešnost čebelarjenja. Redno menjavanje čebeljih matic je smiselno, saj so mlajše matice produktivnejše, manj rojijo – in tako se dosega večje donose medu. Vzreja matic, ki velja za najvišjo kvalifikacijo v čebelarstvu, ima v Sloveniji častitljivo globoke korenine, ki segajo daleč nazaj v čas Antona Janše.

Vzreja matic ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Že kmalu po drugi svetovni vojni so se nekateri čebelarji, zlasti na področju Gorenjske, specializirali za vzrejo matic in s tem odgovorili na množično povpraševanje tujcev po kranjski čebeli. V vsem tem obdobju se je znanje s tega področja dopolnjevalo in nadgrajevalo do te stopnje, da so slovenski vzrejevalci danes prepoznani in cenjeni po mnogih drugih deželah. Zlasti cenjene so matice kranjske čebele, po katerih množično povprašujejo vzrejevalci iz mnogih Evropskih držav in širše. V zadnjem obdobju je vse bolj cenjeno tudi znanje s področja vzreje matic, saj vse več držav spoznava prednosti ohranjanja svojih lokalnih podvrst čebel.

KOMU JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NAMENJEN?
Izobraževalni program je namenjen tako tujcem kot tudi Slovencem. Najvišje število udeležencev izobraževalnega programa je 15 oseb. Kandidati so izkušeni čebelarji brez prakse na področju vzreje matic.

CILJ PROGRAMA
Kandidati bodo spoznali biologijo čebel, kranjsko čebelo, osnove selekcije, različne načine vzreje in se preizkusili v osnovnih korakih vzreje matic. Cilj programa je, da udeleženci pridobijo osnovni vpogled v vzrejo matic.

OBSEG PROGRAMA (skupno število ur): 18 ur

KOMPETENCE, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Kandidati bodo seznanjeni s postopki izbora čebeljih družin za matičarje na podlagi lastnih ocen. Kandidati pridobijo osnovni vpogled v praktični način vzreje matic.

SPRETNOSTI, PRIDOBLJENE S PROGRAMOM
Teoretično in praktično znanje s področja vzreje matic.

 

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* so namenjene vsem čebelarjem kot pomoč in usmeritev pri zagotavljanju varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP* upoštevajo veljavno evropsko zakonodajo s področja pridelave živil živalskega izvora. Povzemajo dejavnike tveganja, ki lahko vplivajo na varnost in kakovost čebeljih pridelkov in opredeljujejo splošne zahteve in priporočila za obvladovanje dejavnikov tveganja. Vključujejo postopke pridelave medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa in voska ter njihove predelave. Čebelarjem so v pomoč pri zagotavljanju dobrih higienskih navad pri pridelavi čebeljih pridelkov, ohranjanju njihove kakovosti in varnosti, kar je naloga vsakega čebelarja. Povzemajo tudi pravila pravilnega označevanja medu in vodenja sledljivosti v čebelarstvu.

KOMU JE IZOBRAŽEVALNI PROGRAM NAMENJEN?
Čebelarjem, ki gojijo čebele, pridelujejo med in druge čebelje pridelke in jih dajejo v promet ter njihovi pomočnikom pri čebelarskih opravilih.

CILJ PROGRAMA
Predstavitev dejavnikov tveganja v čebelarstvu in ukrepov, s katerimi dejavnike tveganja odpravimo oz. zmanjšamo z namenom zagotavljanja varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov.

OBSEG PROGRAMA (skupno število ur): 4 ure

KOMPETENCE PRIDOBLJENE S PROGRAMOM

 • poznavanje dobrih higienskih navad pri pridelavi čebeljih pridelkov,
 • poznavanje dejavnikov tveganja,
 • poznavanje korekcijskih ukrepov,
 • vzpostavitev in vodenje notranjega nadzora v svojem čebelarstvu,
 • poznavanje pravil označevanja čebeljih pridelkov.

SPRETNOSTI PRIDOBLJENE S PROGRAMOM

 • poznavanje dejavnikov tveganja v čebelarstvu ter higienskih in tehničnih predpisov za zagotavljanje varnih in kakovostnih čebeljih pridelkov,
 • usposobljenost za vodenje notranjega nadzora v čebelarstvu.

*HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ali analiza tveganja in kritične kontrolne točke: je sistem, ki omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v živilih, ali stanji, ki lahko ogrožajo zdravje človeka.